За нас

Иновативното решение на Choice

Чрез разработването на интегриран механизъм за справяне с инциденти на насилие, основано на пола, и дискриминация в училище, CHOICE цели насърчаване на по-приобщаваща училищна среда и борба с нетолерантността на основа сексуална ориентация и полова идентичност. Този механизъм включва: политики за многообразието в училищата, изграждане на капацитет на училищните специалисти, онлайн система за докладване на случаи на насилие и / или нетолерантност, както и услуги за подкрепа на жертви и свидетели.

CHOICE ще работи чрез онлайн платформата LiveWithoutBullying (livewithoutbullying.com) която предлага подкрепа от обучени експерти на ученици и тийнейджъри, жертви на тормоз, както и на родители и възпитатели.

Целите на Choice

Повишаване на капацитета на учителите да подкрепят многообразието в училищната среда.

Повишаване броя на докладваните инциденти на насилие въз основа на полова идентичност, изразяване на пола и сексуална ориентация в училищна среда.

Превенция и справяне с хомофобсктата и трансфобската дискриминация и тормоз в училище.

Повишаване на достъпа до подкрепящи услуги за жертвите и свидетелите на нетолератност, основана на пола или сексуалната ориентация, настъпили в училище.

Повишаване на информираността за дискриминацията и хомофобския или трансфобския тормоз в училищна среда.

Как Choice ще успее?

Чрез разработване на национални доклади за нуждите на ЛГБТИ и останалите ученици и училищни специалисти, и осигурявайки насоки за въвеждане на политики, подкрепящи многообразието в училищата среда

Чрез създаване на програма за повишаване на капацитета на училищните специалисти как да прилагат политики, подкрепящи многообразието в училище

Чрез създаване на онлайн система за регистриране и докладване на инциденти на насилие и/или нетолератност на основата на сексуална ориентация или полова идентичност в училищна среда

Чрез предоставяне на безплатни онлайн услуги в подкрепа на жертвите и свидетелите на насилие и нетолератност в училище, чрез създадените от KMOP онлайн платформа livewithoutbullying.com
и mobile app

Онлан обучения за училищни съветници и учители в началното и средното училище за справяне със случаите на хомофобски и транфобски тормоз в училищна среда.

Участвайте

В нашите семинари за политики за повишаване на многообразието в училище